top of page

رزومه من

آموزش، کار و آموزش

ژانویه 1995- فوریه 1997

رهبر پروژه، گروه مشاوره HE

این توضیحات در CV شما آمده است. مدرک، شغل، جایزه یا تجربه ذکر شده را به اختصار شرح دهید. موثرترین رزومه‌ها تصویری واضح از جایی که از کجا می‌آیید و به کجا می‌روید ارائه می‌دهند، به‌گونه‌ای که خوانندگان به راحتی اسکن می‌کنند.

نوامبر 1999- دسامبر 2000

مشاور مستقل، منطقه بزرگ بوستون

این توضیحات در CV شما آمده است. مدرک، شغل، جایزه یا تجربه ذکر شده را به اختصار شرح دهید. موثرترین رزومه‌ها تصویری واضح از جایی که از کجا می‌آیید و به کجا می‌روید ارائه می‌دهند، به‌گونه‌ای که خوانندگان به راحتی اسکن می‌کنند.

آوریل 1997- اکتبر 1998

معاون مدیر، ABC Solutions

این توضیحات در CV شما آمده است. مدرک، شغل، جایزه یا تجربه ذکر شده را به اختصار شرح دهید. موثرترین رزومه‌ها تصویری واضح از جایی که از کجا می‌آیید و به کجا می‌روید ارائه می‌دهند، به‌گونه‌ای که خوانندگان به راحتی اسکن می‌کنند.

bottom of page